Utredninger og temaplaner

Plankontoret kan bistå med utredninger i forbindelse med reguleringsplan- eller kommuneplanarbeid og med andre typer utredninger innen ulike fagområder, som for eksempel:

 • Friluftsliv – kartlegging og verdisetting
 • Grønnstruktur
 • Helhetlig kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse
 • Hovedplan veg
 • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv – plan og tilrettelegging
 • Klimaplan og klimabudsjett
 • Klimasårbarhet
 • Kulturminneplan
 • Kulturplan
 • Landskaps- og utomhusplaner
 • Landskapsanalyser
 • Mulighetsstudier
 • Naturmangfold – plan og kartlegging
 • Planstrategi
 • Reindrift
 • Snøskuterløyper
 • Trafikksikkerhet

tre svartkurle-blomster med gress i bakgrunnen

Vi bistår med planprosess og utarbeiding av plandokumenter. Vi kan også bistå kommuner med saksbehandling.

en person kjører snøskuter på fjellet i skumringen
en gammel steinbygning med bueganger i skogen
sommerbilde av en gård ved vannet og høye fjell med snø på toppen i bakgrunnen