Referanser

LANDSKAP, STEDSANALYSE, BARN OG UNGE, TRAFIKK

2022: Situasjonsplan, Navnet minnelund og gravplasskart ved Berkåk kirke

2022: Naturtypekartlegging, Åfjord kommune.

2021: Utvikling av uteområdet ved Kvikne kirkegård, Tynset kommune

2019: Aktivitetsparken, Rennebu kommune.

2018: Trafikksikkerhetsplan for Oppdal kommune (rullering)

2018: Sentralskoleanlegget, Oppdal kommune.

2017: Utvidelse av Støren kirkegård, Midtre Gauldal kommune.

2016: Kartlegging av naturmangfold i Øiaseterdalen, Rennebu kommune.

2016: Hageplan for Moaveien sameie, Berkåk. Rennebu kommune.

2016: Parkeringsutredning i Oppdal sentrum, Oppdal kommune.

2014: Trafikksikkerhetsplan, Oppdal kommune.

2014: Alstadplassen, parkeringsplass i Eidsvåg, Nesset kommune.

2014: Høgmo barnehage, utomhusplan, Oppdal kommune.

2013: Utvidelse av Oppdal gravsted, Oppdal kommune.

2013: Utvidelse av Rennebu gravsted, anbud, prosjektledelse/-styring, Rennebu kommune.

STEDSUTVIKLING

2022: Mulighetsstudie mobilitet Surnadal sentrum, Surnadal kommune.

2022: Mulighetsstudie mobilitet Oppdal sentrum, Oppdal kommune.

2021: Mulighetsstudie Smeltehytta, Holtålen kommune.

2016: Konsekvensvurdering ved grensejustering av tettsteder mellom kommuner, Roan kommune.

2014: Bolig- og stedsutvikling, Løkken Verk, Meldal kommune.

2014: Rindal sentrum fase 3, Øvre Dalen – Autogarasjen. Utomhusplan/detaljplan, Rindal kommune.

2014: Forprosjekt sentrumsutvikling Oppdal. Videre arbeid etter arkitektkonkurransen. Prosjektledelse, Oppdal kommune.

2012: Arkitektkonkurranse Oppdal sentrum. Konkurranseprogram, juryfunksjonær og jurysekretær, Oppdal kommune.

REINDRIFT

2020: Forslag til nye avtaler. Reindriftsnæringa i Rennebu kommune.

2016: Kunnskapsgrunnlag – fritidsboliger og reindrift i kommunene: Holtålen, Selbu, Tydal og Røros

2014: Inngrepsstudie for Saanti sijte, Gåebrien sijte og Fæmund reinbeitedistrikt, Sør-Trøndelag Fylkeskommune

2013: Konsekvensutredning, kommuneplan for Meråker kommune.

2011: Konsekvensutredning, kommuneplan for Tydal kommune.

2011: Rapport: Nytt gjerdeanlegg for reindrift på Nerskogen i Rennebu kommune.

2011: Konsekvensutredning, kommuneplan for Rindal kommune.

FRILUFTSLIV, STIER OG LØYPER

2022: Gauldalsløypa, utredning av forslag til snøskuterløyper i Holtålen kommune.

2022: Revisjon av utredninger av forslag til snøskuterløyper i Midtre Gauldal kommune.

2021: Revisjon av utredninger av forslag til snøskuterløyper i Tydal kommune.

2020: Utredning av virkninger av forslag til snøskuterløyper, Åfjord kommune.

2019: Catskiing, snørekjøring med tråkkemaskin til Blåøret, Oppdal kommune.

2017: Utredning av virkning av forslag til snøskuterløyper, Meråker kommune.

2017: Kartlegging av viktige friluftslivsområder og framstilling av kart, Meråker kommune.

2016: Utredning av virkning av forslag til snøskuterløyper,Tydal kommune.

2015: Fremstilling av turløypekart og produksjon av sosi-filer med verdivurdering ut fra tabell, Tydal kommune.

2015: Kartlegging av viktige friluftslivsområder og framstilling av kart. Rindal kommune.

2015: Kartlegging av viktige friluftslivsområder og framstilling av kart. Surnadal kommune.

AREALBRUKSPLANER

2017: Arealbruksplan for sentralskoleanlegget i Oppdal, Oppdal kommune.

KULTUR, IDRETT, KULTURMINNER

2023: Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, Snåsa kommune

2022: Kommunedelplan idrett og fysisk aktivitet, Rennebu kommune

2017: Kulturminneplan for Roan kommune

KOMMUNEREFORM

2014-2016: Rennebu kommune.

2014-2016: Roan kommune.

2015-2016: Rennebu og Midtre Gauldal kommune.

VANN OG AVLØP

2020: Hovedplan for avløp, Holtålen kommune.

2010-2014: Prosjektledelse Vannområde Orkla.

KLIMA, ENERGI OG NÆRING

2022: Helhetlig ROS, Oppdal kommune.

2022: Klimatilpasning, Oppdal kommune.

2021: Klimabudsjett, Oppdal kommune.

2020: Klima- og energiplan for Midtre Gauldal kommune.

2019: Næringsplan for Oppdal kommune.

2019: Klima- og energiplan for Oppdal kommune