Vi kan planarbeid

Plankontoret har bred og solid kompetanse innen areal- og kommuneplanlegging.
Vår viktigste oppgave er å levere godt og fremtidsretta planarbeid i samarbeid med våre oppdragsgivere. Vi kan den offentlige saksgangen og distrikts-Norge.
Vår styrke er tverrfaglige, gode, smarte og spesialtilpassede løsninger for hvert oppdrag.

Vi jobber med

Områdeplan for Aure sentrum

Plankontoret bistår Aure kommune med å utforme områdeplan for Aure sentrum og havneområde. Området består i dag av mange gamle og utdaterte planer. Oppdatert områdeplan vil gi kommunen et hensiktsmessig verktøy for videre utvikling.

Se mer av hva vi jobber med  Pil

Foto: Aure kommune
tre svartkurle-blomster med gress i bakgrunnen

Vi jobber med

Naturmangfold i Oppdal

Som et viktig verktøy og kunnskapsgrunnlag i arbeidet med revidering av arealdelen bistår Plankontoret Oppdal kommune i arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold. Planen skal vise hvordan kommunen kan bidra til å ta vare på naturmangfoldet i sitt planarbeid.

Se mer av hva vi jobber med  Pil

Vi jobber med

Snøskuterløyper i Meråker

Plankontoret kan bistå med utredninger i forbindelse med reguleringsplan- eller kommuneplanarbeid og med andre typer utredninger innen ulike fagområder.

Se mer av hva vi jobber med  Pil

en person sitter på en snøskuter på fjellet, med lav som på himmelen bak