Reguleringsplaner

Vi har bred kompetanse og lang erfaring med reguleringsplaner. Vi har utarbeidet både reguleringsplaner med formål å bygge ut, eller verne et område. Det kan være sentrumsplaner, vegplaner, planer for næring/industri, for boligområder, for reiselivsutvikling, hytteområder m.m.

Reguleringsplan består av plankart og bestemmelser som er juridisk bindende plandokumenter samt planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for utbyggingsområder.

Noen reguleringsplaner krever planprogram og konsekvensutredning (KU). Dette er i hovedsak omfattende planer som får betydelige konsekvenser for miljø og samfunn.

Planprosessen er lovregulert gjennom plan- og bygningsloven med blant annet opplegg for deltakelse og medvirkning.

eksempelkart

Vi bistår med planprosess og utarbeiding av plandokumenter. Vi kan også bistå kommuner med saksbehandling.