Kommuneplaner

Kommuneplanarbeidet er omfattende planprosesser som krever bred involvering både av kommunes administrasjon, politikere og innbyggere for å sikre godt resultat. Vi kan planprosesser og har gode verktøy for medvirkning. Vi planlegger for samfunnet som helhet der dagens utfordringer og framtidige behov skal styres i en bærekraftig retning.

Kommuneplan utarbeides med hjemmel i plan- og bygningsloven og består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen inneholder langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arealstrategier skal knyttes til de ulike samfunnsmålene. Samfunnsdelens satsningsområder skal også følges opp av en handlingsdel og en økonomiplan.

Arealdelen viser hvordan arealene skal disponeres for å nå målene som er beskrevet i samfunnsdelen. En fullstendig arealdel består av planprogram, plankart, bestemmelser planbeskrivelse og konsekvensutredning (KU) inklusive risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).

infografikk med kart og kompass, og forklarende tekst om samfunnsdelen og arealdelen i kommuneplanen

Vi kan bistå både med planprosess,
saksbehandling og utarbeiding av plandokumenter.