Plankontoret kan bistå med utredninger i forbindelse med reguleringsplan- eller kommuneplanarbeid  og med andre typer utredninger innen ulike fagområder, som for eksempel:

 • Planstrategi
 • Kommunereform
 • Klima og energiplaner
 • Kulturminneplaner
 • Reindrift
 • Naturmangfold - kartlegging

 • Friluftsliv - kartlegging og verdisetting

 • Friluftsliv og idrett - tilrettelegging

 • Grønnstruktur

 • Snøskuterløyper

 • Trafikksikkerhet

 • Landskaps- og utomhusplaner 

 • Landskapsanalyser

Referanseprosjekter