Kvikne kirke
Plankontoret bistår Kvikne kirkelige fellesråd med å utarbeide en helhetlig plan for Kvikne kirkegård. Planen skal legges til grunn for en langsiktig utvikling av uteområdet. Planen viser blant annet ny gangveg mellom Kirkestua og kirka, utforming av vannpunkt, plassering av infotavle og avfallsbeholdere med mer.