Klimatilpasning for Oppdal
Plankontoret bistår Oppdal kommune i et pilotprosjekt knyttet til klimatilpasning. Prosjektet er en del av nettverk klimatilpasning i Trøndelag der hensikten er å få frem eksempler på sektorovergripende kommunale klimasårbarhetsstrategier for små og mellomstore kommuner. Dette innebærer å kartlegge klimasårbarheten og utarbeide mål, strategier og tiltak i en handlingsplan. Dette skal innarbeides og forankres i det øvrige kommunale planhjulet/prosessene.