Klimabudsjett for Oppdal
Plankontoret bistår Oppdal kommune i utarbeiding av 1. generasjons klimabudsjett. Klimabudsjettet skal være et verktøy for å nå målene som er vedtatt i kommunedelplan klima og energi 2019-2030. Klimabudsjettet skal gi en oversikt over kommunens utslipp og viser hvordan utslippsmålene skal nås, hvilke tiltak som blir iverksatt og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Klimabudsjettet skal integreres i kommunens ordinære budsjettbehandling.