Plankontoret har fått i oppdrag å bistå Oppdal kommune med rullering av gjeldende kommunedelplan for trafikksikkerhet vedtatt av kommunestyret i Oppdal 18.4.14. Første del i dette arbeidet er å utarbeide planforslag som skal legges ut på høring, samtidig som oppstart av plan blir varslet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning og behovet for utredninger. Trafikksikkerhetsplanen skal synliggjøre kommunens ansvar og satsing på området, foreslå og prioritere tiltak, samt koordinere kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.