Arbeidet med kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune er i gang. Planprogrammet har vært på høring i perioden 26.1.2018 – 9.3.2018, og oppstart av arbeidet ble varslet den 26.1.2018. Planprogrammet har satt fem fokusområder for arbeidet: bestemmelser til planen, arealer for bebyggelse og anlegg, samferdsel og infrastruktur, LNFR-områder, Vassdrag og klimatilpasning.