Plankontoret er sekretariat i arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for kulturminner for Roan kommune. I arbeidet skal de viktigste kulturminnene kartlegges og verdivurderes. Disse er inndelt i kategoriene fornminner, verneverdige bygninger, samferdsel, kulturlandskap og –miljøer, krigsminner og immaterielle kulturminner. Planen skal skissere målsettinger og tiltak for de ulike områdene gjennom en handlingsdel.