Plankontoret er i prosess med å utarbeide en mulighetsstudie for Berkåk stasjon på oppdrag fra Rennebu kommune. Målet for oppdraget er et ønske om å gjøre stasjonsområde tryggere og mer oversiktlig for myke trafikanter og kjørende. Behovet for skilting, anvisning av parkering, oppstilling av busser og bevaring/tilbakeføring av parkområde er noen av temaene som skal belyses.