Rennebu kommune ønsker nå å ta opp igjen arbeidet med sentrumsplan for Berkåk, med E6-traseen som nå planlegges som et sentralt premiss. Eksisterende E6 gjennom sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk, noe som åpner nye muligheter for utvikling av Berkåk som tettsted.
Har du spørsmål til dette arbeidet, ta gjerne kontakt med Plankontoret ved Leif Skorem på  eller på tlf: 72 42 81 60.