Området er uregulert og er i kommuneplanens arealdel 2012-24 vist som eksisterende boligbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger. Eiendommen er ca 3 daa stor, og det er planlagt å bygge ca 10 boenheter.