Rindal kommunen v/ Rådmannen ønsker å få utarbeidet en områdereguleringsplan for et område mellom Fv65 og elva Sunna, rett vest for Rindal sentrum. Hensikten er å få avklart den videre utnyttelsen av området med utgangspunkt i den etablerte nærings- og boligbebyggelsen, og landbruksinteressene. Område har fått ny aktualitet etter at gangbrua over Sunna ble åpnet høsten 2015, noe som har ført til at gangavstanden fra dette område til sentrum nå er mindre enn 1,5 km.