Plankontoret har oppdraget med å saksbehandle reguleringsplanen for E6 gjennom Rennebu for Rennebu kommune. Planen  fremmes av Nye veier og utarbeides av Sweco. Spørsmål til dette arbeidet kan rettes til Leif Skorem på tel: 72 42 81 67.

Plankontoret skal utarbeide en detaljreguleringsplan for Sortland kommune. Planområdet ligger sør for bykjernen på Sortland, mellom Vesterålsgata og Sortlandsundet. Planarbeidet bygger videre på angitt arealbruk i byplan Sortland, og skal legge til rette for videreutvikling av handelsvirksomhet i området gjennom utfylling i sjø.

Ta kontakt med Plankontoret eller Sortland kommune hvis du lurer på noe ved dette planarbeidet.

 

For at Trøndergranitt AS skal få videreført sin drift i Folstadbruddet ved Støren i Midtre Gauldal, har de engasjert Plankontoret som plankonsulent for gjennomføring av planprosessen og utarbeidelse av et planforslag som skal fremmes for kommunen.

Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Søberg midtre, Melhus kommune.

Planområdet ligger på Søberg, like ved Søberg stasjon, med avkjørsel fra Melhusvegen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger i form av leilighetsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Lurer du på noe ved dette arbeidet, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem Tel: 72 42 81 67

 

Plankontoret er sekretær for arbeidet med å avklare arealbruken utenfor avtalefestede primærområdet i Ramsfjell og Nerskogenområdet. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringa, reinbeiteforeninga, grunneiere og politikere som sammen skal utarbeide forslag til nye avtaler for drivingslei i området.

Bilde av planavgrensningen

Rennebu kommune ønsker nå å ta opp igjen arbeidet med sentrumsplan for Berkåk, med E6-traseen som nå planlegges som et sentralt premiss. Eksisterende E6 gjennom sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk, noe som åpner nye muligheter for utvikling av Berkåk som tettsted.
Har du spørsmål til dette arbeidet, ta gjerne kontakt med Plankontoret ved Leif Skorem på  eller på tlf: 72 42 81 60.