Kommuneplanens samfunnsdel
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel bygger på kommunestyrets vedtak og søknad om å gå inn i det sammenslåtte trøndelagsfylket. Det blir derfor viktig å vurdere mål og strategier for hvordan Rindalssamfunnet funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket, og hvordan Rindal kommune skal finne sin rolle som selvstendig kommune i Trøndelag. Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem tlf: 72 42 81 67 eller Rindal kommune ved Sivert Dombu tlf 957 85 911.

Region Trøndelag Sør ble etablert 16. august 2017. Plankontoret er engasjert som prosjektsekretær for et forprosjekt som regionrådet skal jobbe med ut 2017. Forprosjektet skal vise hva Region Trøndelag Sør skal jobbe med de neste 4-5 årene og danne grunnlag for en finansieringssøknad til Fylkeskommunen og Innovasjon Norge.

Plankontoret har oppdraget med å saksbehandle reguleringsplanen for E6 gjennom Rennebu for Rennebu kommune. Planen  fremmes av Nye veier og utarbeides av Sweco. Spørsmål til dette arbeidet kan rettes til Leif Skorem på tel: 72 42 81 67.

Plankontoret skal utarbeide en detaljreguleringsplan for Sortland kommune. Planområdet ligger sør for bykjernen på Sortland, mellom Vesterålsgata og Sortlandsundet. Planarbeidet bygger videre på angitt arealbruk i byplan Sortland, og skal legge til rette for videreutvikling av handelsvirksomhet i området gjennom utfylling i sjø.

Ta kontakt med Plankontoret eller Sortland kommune hvis du lurer på noe ved dette planarbeidet.

 

For at Trøndergranitt AS skal få videreført sin drift i Folstadbruddet ved Støren i Midtre Gauldal, har de engasjert Plankontoret som plankonsulent for gjennomføring av planprosessen og utarbeidelse av et planforslag som skal fremmes for kommunen.

Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Liøya næringsområde på Støren i Midtre Gauldal.

Planområdet ligger vest for Støren sentrum, mellom E6 og den kommunale vegen Liøya (gamle E6). Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for ny og eksisterende næringsvirksomhet.
Har du spørsmål til dette planarbeidet ta kontakt med Leif Conradi Skorem på tel: 72 42 81 67 eller .

 

 

Plankontoret skal utarbeide detaljreguleringsplan for Myran boligfelt på Midtbygda i Oppdal. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med et intimt og godt miljø inspirert av kolonihagetenkning. Har du spørsmål til dette arbeidet. Ta kontakt med Audhild Bjerke på Tel: 72428163.

Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Søberg midtre, Melhus kommune.

Planområdet ligger på Søberg, like ved Søberg stasjon, med avkjørsel fra Melhusvegen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger i form av leilighetsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Lurer du på noe ved dette arbeidet, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem Tel: 72 42 81 67

 

Plankontoret er sekretær for arbeidet med å avklare arealbruken utenfor avtalefestede primærområdet i Ramsfjell og Nerskogenområdet. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringa, reinbeiteforeninga, grunneiere og politikere som sammen skal utarbeide forslag til nye avtaler for drivingslei i området.