Plankontoret skal utarbeide en detaljreguleringsplan for Sortland kommune. Planområdet ligger sør for bykjernen på Sortland, mellom Vesterålsgata og Sortlandsundet. Planarbeidet bygger videre på angitt arealbruk i byplan Sortland, og skal legge til rette for videreutvikling av handelsvirksomhet i området gjennom utfylling i sjø.

Ta kontakt med Plankontoret eller Sortland kommune hvis du lurer på noe ved dette planarbeidet.

 

Dronebildet over Berkåk sentrum

Rennebu kommune ønsker nå å ta opp igjen arbeidet med sentrumsplan for Berkåk, med E6-traseen som nå planlegges som et sentralt premiss. Eksisterende E6 gjennom sentrum avlastes for gjennomgangstrafikk, noe som åpner nye muligheter for utvikling av Berkåk som tettsted.
Har du spørsmål til dette arbeidet, ta gjerne kontakt med Plankontoret ved Leif Skorem på  eller på tlf: 72 42 81 60.