Plankontoret er i ferd med å utarbeide et planforslag på vegne av Lund Hyttebygg AS. Planområdet ligger på Nerskogen ca. 30 km fra Berkåk ved grensa til Oppdal og formålet med planen er å etablere 4-5 nye boliger og rundt 30 fritidseiendommer.

Holtålen kommune har startet arbeidet med ny hovedplan for avløp inklusive lokale forskrifter for separate avløpsanlegg. Plankontoret skal ha prosjektansvar for dette arbeidet. Det er opprettet en styringsgruppe bestående av to representanter fra kommunestyret, Rådmannen samt representant fra prosjekt vannområde Gaula.

3 grunneiere i området Røbekkdalen Furusjøen nordøst for Granasjøen har tatt initiativ til utarbeidelse av en reguleringsplan på deler av sine eiendommer. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny fritidsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Holtålen kommune skal revidere bestemmelsene og retningslinjene til arealdelen av kommuneplanen. Plankontoret skal være sekretariat med ansvar for å utarbeide plandokumentene. Formålet med planen er å gjøre den mer forutsigbar ved å utforme tydeligere bestemmelser. Spørsmål rettes til Norunn Fossum på telefon 72 42 81 62.

Formålet med planforslaget som Plankontoret utarbeider på vegne av Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS går ut på å legge til rette for bygging av et landbasert oppdrettsanlegg for ørret med tilhørende infrastruktur.

Det ble i kommunestyret 1.3.17 vedtatt at energi- og klimaplanen vedtatt i 2008 skal revideres i valgperioden. Plankontoret har fått i oppdrag å utarbeide planforslaget for Oppdal kommune. Første trinn i arbeidet med revisjon av energi- og klimaplanen er å utarbeide planprogram, jfr. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 11-13. Dette arbeidet er nå i gang. Ved spørsmål til dette arbeidet ta kontakt med Audhild på tlf: 72 42 81 63.

Plankontoret jobber med endring av reguleringsplan for Granslettet i Rennebu kommune. Planområdet ligger ca. 1 km nord for Granasjøen, ved den kommunale veien mellom Grindal og Nerskogen. Kart med forslag til endringer og utfyllende informasjon finnes på www.rennebu.kommune.no.

Kommuneplanens samfunnsdel
Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel bygger på kommunestyrets vedtak og søknad om å gå inn i det sammenslåtte trøndelagsfylket. Det blir derfor viktig å vurdere mål og strategier for hvordan Rindalssamfunnet funksjonelt skal bli en del av det nye Trøndelagsfylket, og hvordan Rindal kommune skal finne sin rolle som selvstendig kommune i Trøndelag. Lurer du på noe, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem tlf: 72 42 81 67 eller Rindal kommune ved Sivert Dombu tlf 957 85 911.

Plankontoret har fått i oppdrag å bistå Oppdal kommune med rullering av gjeldende kommunedelplan for trafikksikkerhet vedtatt av kommunestyret i Oppdal 18.4.14. Første del i dette arbeidet er å utarbeide planforslag som skal legges ut på høring, samtidig som oppstart av plan blir varslet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning og behovet for utredninger. Trafikksikkerhetsplanen skal synliggjøre kommunens ansvar og satsing på området, foreslå og prioritere tiltak, samt koordinere kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.

Plankontoret har oppdraget med å saksbehandle reguleringsplanen for E6 gjennom Rennebu for Rennebu kommune. Planen  fremmes av Nye veier og utarbeides av Sweco. Spørsmål til dette arbeidet kan rettes til Leif Skorem på tel: 72 42 81 67.

Oppdal kommune har startet opp arbeidet med å lage en strategisk næringsplan. Planarbeidet skal fastsette mål for kommunens næringsutvikling og avklare hvilke tiltak som må prioriteres og hvilke ressurser som er nødvendig for å nå målene. Planen skal legge vekt på langsiktighet og forutsigbarhet.

For at Trøndergranitt AS skal få videreført sin drift i Folstadbruddet ved Støren i Midtre Gauldal, har de engasjert Plankontoret som plankonsulent for gjennomføring av planprosessen og utarbeidelse av et planforslag som skal fremmes for kommunen.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel for Oppdal kommune er i gang. Planprogrammet har vært på høring i perioden 26.1.2018 – 9.3.2018, og oppstart av arbeidet ble varslet den 26.1.2018. Planprogrammet har satt fem fokusområder for arbeidet: bestemmelser til planen, arealer for bebyggelse og anlegg, samferdsel og infrastruktur, LNFR-områder, Vassdrag og klimatilpasning.

Plankontoret skal utarbeide detaljreguleringsplan for Myran boligfelt på Midtbygda i Oppdal. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny boligbebyggelse med et intimt og godt miljø inspirert av kolonihagetenkning. Har du spørsmål til dette arbeidet. Ta kontakt med Audhild Bjerke på Tel: 72428163.

Kommunestyret i Holtålen vedtok gjennom Planstrategien å rullere kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i 2007. Kommunens visjon og innsatsområder skal drøftes og bearbeides slik at kommunen får en mer helhetlig og sammenhengende retning å jobbe for de kommende år. Plankontoret er prosjektleder for dette arbeidet.