Larshølen masseuttak, Oppdal
Plankontoret er i ferd med å utarbeide en detaljreguleringsplan for Larshølen i elva Driva på oppdrag fra Oppdal kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for uttak av masser som avsettes i Larshølen i forbindelse med flom og massetransport. Uttak skal skje uten at det går ut over gyteområder for laks og sjøørret. Det skal i dette arbeidet også jobbes med å kunne verne utvalgte områder langs E6 fra elva med flomsikringstiltak.

Oversiktsfoto av Fritidsparken

Fritidsparken i Kåsen
Plankontoret er i gang med å utforme forslag til ny reguleringsplan for fritidsparken på Oppdal. Planen skal oppdateres med godkjente og gjennomførte tiltak samt avklare rammer for videre utvikling og bruk av anleggene i område.

 

Bildet viser omrisset av planen

Eggaveien - Ålen skisenter
Plankontoret bistår Holtålen kommune med å utarbeide et forslag til reguleringsplan for et område i Ålen sentrum bestående av industriområde, skianlegg, boliger og et gårdstun. Planen er å tilrettelegge for campingplass, fritidsbebyggelse og mer næringsbebyggelse. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe ang. dette arbeidet.

Planomriss

Moan boligområde, Rindal
Plankontoret skal utarbeide et forslag til 
reguleringsplan på oppdrag fra Rindal kommune. Formålet er å legge til rette for boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur med å slå sammen, digitalisere og modernisere de to gamle reguleringsplanene for Moan boligfelt.

Landbruksbilde med traktor

Klimabudsjett for Oppdal
Plankontoret bistår Oppdal kommune i utarbeiding av 1. generasjons klimabudsjett. Klimabudsjettet skal være et verktøy for å nå målene som er vedtatt i kommunedelplan klima og energi 2019-2030. Klimabudsjettet skal gi en oversikt over kommunens utslipp og viser hvordan utslippsmålene skal nås, hvilke tiltak som blir iverksatt og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Klimabudsjettet skal integreres i kommunens ordinære budsjettbehandling.

Kommuneplan
Rennebu kommune skal revidere kommuneplanen sin og Plankontoret skal være sekretær for dette arbeidet. Arbeidet med planprogrammet er godt i gang i arbeidsgruppa og dette legger grunnlaget for hvordan prosessen med det videre arbeidet med samfunns- og arealdelen vil bli.

Klimatilpasning for Oppdal
Plankontoret bistår Oppdal kommune i et pilotprosjekt knyttet til klimatilpasning. Prosjektet er en del av nettverk klimatilpasning i Trøndelag der hensikten er å få frem eksempler på sektorovergripende kommunale klimasårbarhetsstrategier for små og mellomstore kommuner. Dette innebærer å kartlegge klimasårbarheten og utarbeide mål, strategier og tiltak i en handlingsplan. Dette skal innarbeides og forankres i det øvrige kommunale planhjulet/prosessene.

Naturbilde fra Snåsa

Snåsa kommune, samfunnsdel og arealdel
Plankontoret skal bistå Snåsa kommune med rullering av kommuneplanen. Prosessen består av planprogram, samfunnsdelen og arealdelen. Snåsa kommune legger verdiene ekte, raus og modig til grunn for utviklingen og arbeidet med planen.

Bildet viser smeltehytta ved

Mulighetsstudie
Plankontoret har fått i oppdrag fra Holtålen kommune å utarbeide en utviklingsvurdering av områdene ved og rundt smeltehyttene på Eidet og Dragås. Det innebærer utforskning av muligheter for områdeløft for turister og samtidig skape en levelig møteplass for lokalbefolkningen. Som et resultat vil mulighetsstudie hjelpe med videre beslutning hos Holtålen kommune.

 

Bildet av øya Tomma tatt fra ferja.

Tomma, Helgeland
På oppdrag fra en grunneier utarbeider Plankontoret to reguleringsplaner på øya Tomma i Nesna kommune.

 

 

Bildet viser bygninger på Oppdal miljøstasjon

Miljøstasjonen
Deler av området for Oppdal Miljøstasjon er ikke regulert og Plankontoret skal på oppdrag fra Oppdal kommune utforme en detaljreguleringsplan for området. Oppdraget innebærer blant annet utvidelse av området samt å bredde ut adkomstvegen.

Bilde viser kommunenavn og våpen

Kommuneplanens arealdel
Midtre Gauldal kommune reviderer kommuneplanens arealdel i 2019. Formålet med planen er å legge til rette for en god utvikling og vekst i kommunen. Plankontoret bistår Midtre Gauldal med dette arbeidet.

Skiløypenettet i Oppdal
Oppdal kommune har engasjert Plankontoret for å revidere reguleringsplanen for skiløypenettet Stølen – Fjellskolen – Vora. De delene av løypenettet som ikke er med i gjeldende plan skal reguleres inn og det vil bli endringer i bestemmelsene. Har du spørsmål til dette arbeidet, ta kontakt med Andreas Gustafsson på mobil: 974 34 019.

Bilde av Frøya flyplass

Frøya flyplass
Planområdet ligger nord for Flatval/Nabeita, ved Sandvatnet og Korstjønnin. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende rullebane i nordøstlig retning. I tillegg skal det legges til rette for utbygging av hangar, areal for eksisterende og areal for ytterligere utbygging av motorsportsenteret.

Oversiktskart over planområdet

Svarthamran
På oppdrag fra grunneierne Berit og Ola T. Lånke skal Plankontoret bistå i utarbeidelsen av et forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 14 bnr. 1 på Svarthamran på Nerskogen.
Utfyllende informasjon finner du her.