Plankontoret er sekretær for arbeidet med å avklare arealbruken utenfor avtalefestede primærområdet i Ramsfjell og Nerskogenområdet. Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringa, reinbeiteforeninga, grunneiere og politikere som sammen skal utarbeide forslag til nye avtaler for drivingslei i området.

Plankontoret skal utarbeide en reguleringsplan for Hamnes fritidspark i Surnadal kommune. Området er rundt 77 mål stort og omfatter utvidelse av område som i dag er campingplass til fritids- og turistformål, småbåthavn, båtopplag og masseuttak. 

Har du spørsmål ring Audhild Bjerke på tel: 72 42 81 63.

 

Region Trøndelag Sør ble etablert 16. august 2017. Plankontoret er engasjert som prosjektsekretær for et forprosjekt som regionrådet skal jobbe med ut 2017. Forprosjektet skal vise hva Region Trøndelag Sør skal jobbe med de neste 4-5 årene og danne grunnlag for en finansieringssøknad til Fylkeskommunen og Innovasjon Norge.

Reguleringsplan Hamnes fritidspark med masseuttak, Surnadal kommune.
Planområdet omfatter deler av eiendommen gnr/bnr 122/2 og veg over eindommen 122/1. Området skal reguleres for utvidelse av campingplass med utleiehytter og tilhørende infrastruktur, opparbeiding av småbåthavn og båtopplager samt masseuttak for bygging av molo. Det vil også bli tilrettelagt for å kunne ivareta allmenn ferdsel og tilgang til strandsonen. Har du spørsmål til dette planarbeidet ta kontakt med Plankontoret og Audhild Bjerke på tlf 72 42 81 64.

På oppdrag fra Trebetong AS skal Plankontoret utarbeide detaljreguleringsplan for boliger og brannstasjon på Korsvegbotnan i Melhus kommune. Planområdet ligger på Korsvegen, om lag 200 meter vest for krysset mellom Fylkesveg 708 og Jåravegen.

 

På oppdrag fra iTrollheimen AS skal Plankontoret utarbeide forslag til reguleringsplan for Langvatnet opplevelsesområde i Helgetunmarka i Rindal kommune. Område skal utvikles til et unikt friluftsområde med allmenn tilgang og opparbeides med bl.a. lavvo, klatrepark, opplevelsessti, zipline og overnattingsmulighet i hytte. Det vil bli lagt vekt på å tilpasse både bebyggelse, installasjoner og aktiviteter til landskap, naturverdier og andre brukere av område.

Har du spørsmål til dette arbeidet, ta kontakt med Jostein Kongsvik Tel: 72 42 61 81.
Se forøvrig iTrollheimen.no.

Rindal kommunen v/ Rådmannen ønsker å få utarbeidet en områdereguleringsplan for et område mellom Fv65 og elva Sunna, rett vest for Rindal sentrum. Hensikten er å få avklart den videre utnyttelsen av området med utgangspunkt i den etablerte nærings- og boligbebyggelsen, og landbruksinteressene. Område har fått ny aktualitet etter at gangbrua over Sunna ble åpnet høsten 2015, noe som har ført til at gangavstanden fra dette område til sentrum nå er mindre enn 1,5 km.

Grønningen ligger på en halvøy mellom Beskelandsfjorden i øst og Berfjorden i vest. Grunneier og tiltakshaver ønsker å utvikle deler av eiendommen sin slik at den kan bli et godt tilbud til folk som ønsker fritidshus ved sjøen. Det er tenkt etablert 17 nye tomter til fritidsbebyggelse. I tillegg skal området gjøres lettere tilgjengelig for allmennheten ved etablering av turveger. For spørsmål om planarbeidet, ta kontakt med Plankontoret og Audhild Bjerke, tlf 72 42 81 64.

 

Plankontoret skal utarbeide en detaljreguleringsplan for Sortland kommune. Planområdet ligger sør for bykjernen på Sortland, mellom Vesterålsgata og Sortlandsundet. Planarbeidet bygger videre på angitt arealbruk i byplan Sortland, og skal legge til rette for videreutvikling av handelsvirksomhet i området gjennom utfylling i sjø.

Ta kontakt med Plankontoret eller Sortland kommune hvis du lurer på noe ved dette planarbeidet.

 

Plankontoret er i prosess med å utarbeide en mulighetsstudie for Berkåk stasjon på oppdrag fra Rennebu kommune. Målet for oppdraget er et ønske om å gjøre stasjonsområde tryggere og mer oversiktlig for myke trafikanter og kjørende. Behovet for skilting, anvisning av parkering, oppstilling av busser og bevaring/tilbakeføring av parkområde er noen av temaene som skal belyses.

 

Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Liøya næringsområde på Støren i Midtre Gauldal.

Planområdet ligger vest for Støren sentrum, mellom E6 og den kommunale vegen Liøya (gamle E6). Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for ny og eksisterende næringsvirksomhet.
Har du spørsmål til dette planarbeidet ta kontakt med Leif Conradi Skorem på tel: 72 42 81 67 eller .

 

 

Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Søberg midtre, Melhus kommune.

Planområdet ligger på Søberg, like ved Søberg stasjon, med avkjørsel fra Melhusvegen. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av boliger i form av leilighetsbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Lurer du på noe ved dette arbeidet, kontakt Plankontoret ved Leif Conradi Skorem Tel: 72 42 81 67

 

Plankontoret er sekretariat i arbeidet med å utarbeide en kommunedelplan for kulturminner for Roan kommune. I arbeidet skal de viktigste kulturminnene kartlegges og verdivurderes. Disse er inndelt i kategoriene fornminner, verneverdige bygninger, samferdsel, kulturlandskap og –miljøer, krigsminner og immaterielle kulturminner. Planen skal skissere målsettinger og tiltak for de ulike områdene gjennom en handlingsdel.

Området er uregulert og er i kommuneplanens arealdel 2012-24 vist som eksisterende boligbebyggelse. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger. Eiendommen er ca 3 daa stor, og det er planlagt å bygge ca 10 boenheter.

Plankontoret skal på oppdrag fra Meraker Brug utarbeide et planforslag for Tevellia, et fritidsboligområdet som ligger melom E14 og jernbanen, like ved riksgrensen ca. 18 km sørøst for Meråker sentrum.Oppgradering av løsninger for vann og avløp og nye veier fram til flest mulig av tomtene samt ny fritidsbebyggelse er formålet med planen.

Spørsmål kan rettes til Plankontoret og Jostein Kongsvik på tlf: 72 42 81 61.