Oversiktskart over området

Rikstad masseuttak
Plankontoret på Berkåk er engasjert til å bistå i utarbeidelsen av en detaljeringsplan for utvidelse av eksisterende masseuttak i Rikstadgrenda, som ligger ca. 2 km nord for Å i Orkland.

Det varsles nå oppstart på denne planen og innspill med synspunkter kan sendes innen den 01.11.021 til:

- eller til

- Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

Lese mer om saken?
Oppstartsvarsel
Referat fra oppstartsmøte
Planinitiativ
Saksprotokoll - forespørsel om utvidelse

Bildet viser smeltehytta ved

Mulighetsstudie
Plankontoret har fått i oppdrag fra Holtålen kommune å utarbeide en utviklingsvurdering av områdene ved og rundt smeltehyttene på Eidet og Dragås. Det innebærer utforskning av muligheter for områdeløft for turister og samtidig skape en levelig møteplass for lokalbefolkningen. Som et resultat vil mulighetsstudie hjelpe med videre beslutning hos Holtålen kommune.

 

Bilde er fra Oppdal sentrum

Mulighetsstudie, mobilitet i Oppdal sentrum
Plankontoret hjelper Oppdal kommune med å foreta en samlet utredning av klimavennlige transportløsninger i sentrum. Arbeidet har hovedfokus på myke trafikanter. Utredningen skal videre inneholde planer for grøntområder og sosiale myldrearealer samt fremtidige parkeringsløsninger.

Bildet viser bygninger på Oppdal miljøstasjon

Miljøstasjonen
Deler av området for Oppdal Miljøstasjon er ikke regulert og Plankontoret skal på oppdrag fra Oppdal kommune utforme en detaljreguleringsplan for området. Oppdraget innebærer blant annet utvidelse av området samt å bredde ut adkomstvegen.

Bilde viser kart med omriss av planen

Sandbekkhaugen, Oppdal
Loft Eiendom Oppdal ved Bjørnar Klein Reinertsen har engasjert Plankontoret til å bistå i utarbeidelsen av en detaljreguleringsplan for Sandbekkhaugen ved Stølen i Oppdal. Formålet med planen er å legge til rette for 4 stk. 4-mannboliger med fritidsleiligheter. Planområdet ligger ca. 170 m nordøst for starten på skiheisen i Stølen.

Skiløypenettet i Oppdal
Oppdal kommune har engasjert Plankontoret for å revidere reguleringsplanen for skiløypenettet Stølen – Fjellskolen – Vora. De delene av løypenettet som ikke er med i gjeldende plan skal reguleres inn og det vil bli endringer i bestemmelsene. Har du spørsmål til dette arbeidet, ta kontakt med Andreas Gustafsson på mobil: 974 34 019.

Bildet viser Kvikne kirke

Kvikne kirke
Plankontoret bistår Kvikne kirkelige fellesråd med å utarbeide en helhetlig plan for Kvikne kirkegård. Planen skal legges til grunn for en langsiktig utvikling av uteområdet. Planen viser blant annet ny gangveg mellom Kirkestua og kirka, utforming av vannpunkt, plassering av infotavle og avfallsbeholdere med mer.

Oversiktskart over planområdet

Svarthamran
På oppdrag fra grunneierne Berit og Ola T. Lånke skal Plankontoret bistå i utarbeidelsen av et forslag til reguleringsplan for fritidsbebyggelse på gnr. 14 bnr. 1 på Svarthamran på Nerskogen.
Utfyllende informasjon finner du her.

Larshølen masseuttak, Oppdal
Plankontoret er i ferd med å utarbeide en detaljreguleringsplan for Larshølen i elva Driva på oppdrag fra Oppdal kommune. Hensikten med planen er å legge til rette for uttak av masser som avsettes i Larshølen i forbindelse med flom og massetransport. Uttak skal skje uten at det går ut over gyteområder for laks og sjøørret. Det skal i dette arbeidet også jobbes med å kunne verne utvalgte områder langs E6 fra elva med flomsikringstiltak.

Oversiktsfoto av Fritidsparken

Fritidsparken i Kåsen
Plankontoret er i gang med å utforme forslag til ny reguleringsplan for fritidsparken på Oppdal. Formålet med reguleringsplanen er å regulere inn godkjente og gjennomførte tiltak, samt å avklare rammer for videre utvikling av anleggene i området. Planen legger opp til videreutvikling av Oppdal fritidspark med mulighet for utøving av mange typer idrett og aktivitet, både i form av organisert idrett og uorganiserte aktiviteter og friluftsliv. Planen åpner blant annet for at sykkelklubben kan utvide sin aktivitet med nye løyper og tilrettelegging, men legger også opp til utviding av løypenettet for ski- og skiskyting, både vinterstid og med rulleskiløype om sommeren. Området rundt Elgtjønna skal ivaretas som nærturområde, og etablerte stier og løyper for friluftsliv, sommer som vinter, blir sikret.


Bildet viser omrisset av planen

Eggaveien - Ålen skisenter
Plankontoret bistår Holtålen kommune med å utarbeide et forslag til reguleringsplan for et område i Ålen sentrum bestående av industriområde, skianlegg, boliger og et gårdstun. Planen er å tilrettelegge for campingplass, fritidsbebyggelse og mer næringsbebyggelse. Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe ang. dette arbeidet.

Kommuneplan
Rennebu kommune skal revidere kommuneplanen sin og Plankontoret skal være sekretær for dette arbeidet. Arbeidet med planprogrammet er godt i gang i arbeidsgruppa og dette legger grunnlaget for hvordan prosessen med det videre arbeidet med samfunns- og arealdelen vil bli.
Landbruksbilde med traktor

Klimabudsjett for Oppdal
Plankontoret bistår Oppdal kommune i utarbeiding av 1. generasjons klimabudsjett. Klimabudsjettet skal være et verktøy for å nå målene som er vedtatt i kommunedelplan klima og energi 2019-2030. Klimabudsjettet skal gi en oversikt over kommunens utslipp og viser hvordan utslippsmålene skal nås, hvilke tiltak som blir iverksatt og hvem som er ansvarlig for gjennomføring. Klimabudsjettet skal integreres i kommunens ordinære budsjettbehandling.

Naturbilde fra Snåsa

Snåsa kommune, samfunnsdel og arealdel
Plankontoret skal bistå Snåsa kommune med rullering av kommuneplanen. Prosessen består av planprogram, samfunnsdelen og arealdelen. Snåsa kommune legger verdiene ekte, raus og modig til grunn for utviklingen og arbeidet med planen.

Klimatilpasning for Oppdal
Plankontoret bistår Oppdal kommune i et pilotprosjekt knyttet til klimatilpasning. Prosjektet er en del av nettverk klimatilpasning i Trøndelag der hensikten er å få frem eksempler på sektorovergripende kommunale klimasårbarhetsstrategier for små og mellomstore kommuner. Dette innebærer å kartlegge klimasårbarheten og utarbeide mål, strategier og tiltak i en handlingsplan. Dette skal innarbeides og forankres i det øvrige kommunale planhjulet/prosessene.