Bilde av en svartkurle

Naturmangfold i Oppdal
Som et viktig verktøy og kunnskapsgrunnlag i arbeidet med revidering av arealdelen bistår Plankontoret Oppdal kommune i arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold. Planen skal vise hvordan kommunen kan bidra til å ta vare på naturmangfoldet i sitt planarbeid.

Skiløypenettet i Oppdal
Oppdal kommune har engasjert Plankontoret for å revidere reguleringsplanen for skiløypenettet Stølen – Fjellskolen – Vora. De delene av løypenettet som ikke er med i gjeldende plan skal reguleres inn og det vil bli endringer i bestemmelsene. 

Snøskuter i solnedgang

Snøskuterløyper i Meråker
Meråker kommune har engasjert Plankontoret til å utføre utredninger i forbindelse med utvidelse av snøskuterløypenettet. Utredningen omfatter bl.a. støy, sikkerhet, friluftsliv og natur.

Kommuneplan
Rennebu kommune skal revidere kommuneplanen sin og Plankontoret skal være sekretær for dette arbeidet. Arbeidet med planprogrammet er godt i gang i arbeidsgruppa og dette legger grunnlaget for hvordan prosessen med det videre arbeidet med samfunns- og arealdelen vil bli.
Bildet viser bygninger på Oppdal miljøstasjon

Miljøstasjonen
Deler av området for Oppdal Miljøstasjon er ikke regulert og Plankontoret skal på oppdrag fra Oppdal kommune utforme en detaljreguleringsplan for området. Oppdraget innebærer blant annet utvidelse av området samt å bredde ut adkomstvegen.

Naturbilde fra Snåsa

Snåsa kommune, samfunnsdel og arealdel
Plankontoret skal bistå Snåsa kommune med rullering av kommuneplanen. Prosessen består av planprogram, samfunnsdelen og arealdelen. Snåsa kommune legger verdiene ekte, raus og modig til grunn for utviklingen og arbeidet med planen.