• 1 Samarbeidet

Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27.
Oppdal kommune, Rennebu kommune, Rindal kommune, Holtålen kommune og Midtre Gauldal kommune er deltakere i samarbeidet med like eierandeler.
De samarbeidende kommuner stiller kvartalsvis til rådighet a konto beløp i henhold til vedtatt budsjett i hver deltakerkommune. Beløpet overføres til Rennebu kommune. Kostnader ved tjenester levert til hver deltakerkommune avregnes ved årets slutt etter medgåtte ressurser.

 • 2 Rettslig status

Plankontoret er ikke et eget rettssubjekt.

 • 3 Hovedkontorsted

Hovedkontoret ligger i Rennebu kommune, på Berkåk. Rennebu kommune skaffer nødvendig areal til hovedkontoret og har ansvar for administrative oppgaver med lønn og regnskap m.v.

 • 4 Formål

Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette.

 • 5 Organisering av samarbeidet

Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: styret og daglig leder.

 • 6 Styret

Plankontoret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av deltakerkommunenes ordførerne (med varaordførerne som varamedlem). Styret velges for 4 år. Valg følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år.

 • 7 Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når minst tre kommuner er representert.

Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og kommunene.

Styret skal ansette og si opp plankontorets personell samt avgjøre personalsaker som angår daglig leder. Styret skal vedta budsjett, regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene innen de frister som gjelder etter kommuneloven. Styret har ikke anledning til å ta opp lån.

 • 8 Møtegodtgjøring

Møtegodtgjøring utbetales i henhold til eget reglement.

 • 9 Daglig leder

Daglig leder administrerer virksomheten, har det daglige personalansvaret og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.

Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.

 • 10 Organisering av tilsynsfunksjoner

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.

 • 11 Personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal gjelde for samarbeidet.

 • 12 Arbeidsgiveransvar

Rennebu kommune har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Plankontorets personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. (HTA)

Styret fastsetter rammer for lønnsforhandlinger. Styrets leder og daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. Styret har delegeringsmyndighet i disse sakene.

Styret fastsetter rammene og lønn til daglig leder.

 

 • 13 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av samarbeidet.

Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Samarbeidets regnskap skal revideres av Rennebu kommunes revisor.

Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med deltakerkommunene.

Det opprettes etter behov fond for den enkelte deltakerkommune. Formålet med fondene er at budsjettert, men ikke benyttet beløp i året for den enkelte deltakerkommune avsettes til eget fond, og at merforbruk i forhold til årets budsjett for den enkelte deltakerkommune dekkes med bruk av samme fond.

 • 14 Endring av vedtektene

Forslag om vedtektsendringer skal behandles av styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene.

 • 15 Uttreden

Dersom styret ikke blir enig om spørsmål som har betydning for fortsatt samarbeid mellom kommunene, skal styrets leder snarest underrette kommunene om dette.

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse. Ved en oppløsning fordeles samarbeidets aktiva og passiva likt mellom deltakerne, med unntak av de enkelte deltakerkommuners egne fond, som tilfaller den enkelte deltagerkommune i sin helhet.

 • 16 Voldgift

Eventuell tvist om forståelsen av vedtektene og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.