Kommuneplan utarbeides med hjemmel i plan- og bygningsloven og består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen gir et bilde på langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen  skal inneholde en handlingsdel og en økonomiplan.

Arealdelen skal ta utgangspunkt i samfunnsutviklingen slik den er behandlet i samfunndelen. En fullstendig arealdel består av planprogram, plankart, bestemmelser planbeskrivelse og konsekvensutredning (KU) inklusive  risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) .

Vi kan bistå både med planprosess, saksbehandling og utarbeiding av plandokumenter.

Referanseprosjekter